FOTO: DENIS PEROŠ, HTZ

PREDSJEDNIK TZ ŠIBENSKO– KNINSKE                                            

Dužnost predsjednika Turističke zajednice Šibensko– kninske županije obavlja župan Šibensko– kninske županije Goran Pauk, koji je ujedno i predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

Predsjednik Zajednice:

 • predstavlja Zajednicu,
 • saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
 • saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
 • organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
 • brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,
 • pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom.
 • brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,
 • potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,
 • obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Goran Pauk, dipl.oec.

predsjednik Turističke zajednice Šibensko– kninske županije

zupan@sibensko-kninska-zupanija.hr

 

DIREKTORICA TZ ŠIBENSKO– KNINSKE ŽUPANIJE  

Direktorica turističkog ureda dipl.oec. Željana Šikić zastupa Turističku zajednicu Šibensko– kninske županije, organizira i rukovodi radom i poslovanjem ureda, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovorna je za poslovanje Zajednice. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Željana Šikić, dipl.oec.

zeljana.sikic@dalmatiasibenik.hr

 

Turistički ured TZ Šibensko– kninske županije trenutno zapošljava direktoricu i 3 djelatnice.

Na radnom mjestu pomoćnika direktora za razvoj i sustav TZ poslove obavlja Ivana Lušić.

Pomoćnik direktora za operativni marketing je Ines Ljubić.

Pomoćnik direktora za financije i računovodstvo Katarina Aleksić.

 

SKUPŠTINA TZ ŠIBENSKO– KNINSKE ŽUPANIJE

Skupštinu Zajednice čine predstavnici turističkih zajednica gradova, općina i mjesta s područja Šibensko– kninske Županije.

Skupština Zajednice:

 1. donosi Statut Zajednice
 2. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća
 3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora
 4. donosi godišnji program rada Zajednice
 5. donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,
 6. imenuje i razrješava počasne članove Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća,
 7. donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,
 8. bira predstavnike Zajednice u Saboru Hrvatske turističke zajednice,
 9. donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,
 10. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa
 11. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,
 12. prihvaća godišnje izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom

Članovi Skupštine TZ Šibensko– kninske županije:

 1. Goran Pauk
 2. Bruno Bedrica
 3. Emir Berbić
 4. Tonči Šiklić
 5. Ante Cukrov
 6. Mario Meštrov
 7. Josipa Jakić
 8. Marija Petrović
 9. Joško Lokas
 10. Ante Šimić
 11. Jerko Prgin
 12. Ante Huljev
 13. Ljubo Županović
 14. Petar Jelušić
 15. Živko Šikić
 16. Monika Cvitan
 17. Krsto Barić
 18. Alida Crvelin
 19. Sanja Burtina
 20. Goran Radošić
 21. Tajana Jurić
 22. Velibor Krasić

 

NADZORNI ODBOR TZ ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.
Nadzorni odbor Zajednice ima tri člana, a čine ga članovi koje bira skupština Zajednice i član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice. Članove Nadzornog odbora potrebno je birati iz redova svih članova turističke zajednice.

Nadzorni odbor nadzire najmanje dva puta godišnje:

 1. vođenje poslova Zajednice
 2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice

izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

Članovi Nadzornog odbora Turističke zajednice Šibensko – kninske županije

 1. Davor Slamić
 2. Darko Bastić
 3. Katarina Šprljan Marin


TURISTIČKO VIJEĆE TZ ŠIBENSKO –KNINSKE ŽUPANIJE

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Turističke zajednice Šibensko – kninske županije  i ima predsjednika i deset članova, od kojih osam bira skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu, a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova. Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Turističko vijeće Zajednice:

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,
 2. predlaže Skupštini osnovne smjernice i godišnji program rada i financijski plan Zajednice te godišnje financijsko izvješće,
 3. podnosi skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,
 4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,
 5. donosi opće akte za stručnu službu Zajednice
 6. imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda nakon provedenog javnog natječaja
 7. zahtjeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovom radu i radu Turističkog ureda te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća.
 8. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,
 9. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,
 10. donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,
 11. potiče suradnju s drugim turističkih zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,
 12. donosi Poslovnik Turističkog vijeća
 13. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,
 14. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
 15. delegira jednog člana u Nadzorni odbor turističke zajednice općine i grada

odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Članovi vijeća Turističke zajednice Šibensko– kninske županije                                                                                                                                     

 1. Goran Pauk
 2. Tonči Šiklić
 3. Ante Cukrov
 4. Joško Lokas
 5. Ante Huljev
 6. Ljubo Županović
 7. Petar Jelušić
 8. Živko Šikić
 9. Alida Crvelin
 10. Ines Ljubica
 11. Joso Smolić